Číslo hlasovania: 1523
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k ochranným opatreniam odvodňovacieho drénu na Alžbetinom ostrove v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje nasledovné:

   Mesto Komárno bolo v auguste 2002 vážne ohrozené povodňou, ktorá postihla hlavne Alžbetin ostrov. Príčinou tohto stavu bola aj nefunkčnosť existujúceho odvodňovacieho drénu vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava. Po povodňovej situácii Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 908/2002 zo dňa 05.09.2002 uložilo Mestskému úradu v Komárne riešiť danú situáciu nasledovne:

   Mestský úrad v spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou, š.p. Bratislava zabezpečili všetky žiadané podklady k realizácii rekonštrukcie odvodňovacieho drénu. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava zahájila v roku 2005 rekonštrukčné práce na vlastné náklady vo výške 3 mil. Sk. Všetci dotknutí vlastníci privítali realizáciu týchto opatrení a súhlasili bezplatne. Jedine pani Edit Szénássy, vlastník pozemku p.č. 3066/1 a 3066/2 podmienila svoj súhlas tým, aby Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava uzatvoril s ňou nájomnú zmluvu na dobu vykonania rekonštrukčných prác a požadovala zaplatenie nájomného vo výške 532.593,- Sk, ktorý je pre investora neakceptovateľný. Túto skutočnosť Mestu Komárno oznámil listom značky 0410/4200/2005 zo dňa 04.10.2005, s tým, že z uvedeného dôvodu nie je možné zabezpečiť funkčnosť tohto drénu a je nútený zastaviť práce na jeho oprave.

   Uvedená požiadavka je neopodstatnená a neprimeraná, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o verejný záujem, ktorý je súčasne aj dôležitým záujmom každého vlastníka nehnuteľnosti na Alžbetinom ostrove, vrátane pani Edit Szénássy.

   V dôsledku znemožnenia vstupu na predmetný pozemok rekonštrukcia odvodňovacieho drénu nemôže byť v plánovanom rozsahu vykonaná, nebude zabezpečený požadovaný efekt ochrany Alžbetinho ostrova pred povodňou napriek vynaloženiu značných finančných nákladov.

B) vyzýva pani Edit Szénássy,

  1. aby poskytla súhlas a umožnila vstup pre Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava na svoj pozemok bezplatne za účelom realizácie opravy odvodňovacieho drénu, ktorý je podmienkou na sfunkčnenie drenážneho systému ako celku,
  2. aby zvážila nebezpečenstvo a zodpovednosť pri možnom ohrození života a majetku obyvateľov Alžbetinho ostrova, občanov mesta Komárno.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť doručenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne pre pani Edit Szénássy,
  2. upovedomiť Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava o uznesení MZ v Komárne.

Termín: 10 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: