Číslo hlasovania: 1524
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 23.11.2005,

B) mení

 1. uznesenie č. 1112/A1/2005, ktoré znie nasledovne:
 2. A) schvažuje

  uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade s § 6 ods. 6 VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“) so žiadatežmi:

  L. S. a manželka S.S.

  - bytu Palatínova ulica 47/1, Komárno,

  ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiados o odkúpenie nájomného bytu.

 3. uznesenie číslo 1116/A/2005, ktoré znie nasledovne:
 4. A) schvažuje

  odkúpenie nehnutežnosti, budovy so súpisným číslom 4 na parcele 10242, vedenej na LV číslo 9997 v k.ú. Komárno, čas Vežký Harčáš, od E. H. a manželky K. H.  za cenu 4,5 mil. Sk, za účelom prestavby budovy na bytový dom s bytovými jednotkami nižšieho štandardu, v súlade s „Koncepciou ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“, schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne číslo 982/2005 zo dňa 9. júna 2005

  • viazanos návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy
 5. uznesenie číslo 1145/2005, ktoré znie nasledovne:
 6. C) ukladá riaditežom základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno

  • premietnu zmenu do rozpočtu základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2005

  Termín: 31.12.2005
  Zodpovední: riaditelia jednotlivých ZŠ s PS v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno

 7. uznesenie číslo 1173/2005, ktoré znie nasledovne:
 8. B) ukladá Mestskému úradu Komárno

  1. premietnu zmenu do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005,
  2. postupova v zmysle bodu A a B1 tohto uznesenia,
 9. uznesenie č. 1175/A/2005, ktoré znie nasledovne:
 10. A) schvažuje

  odpredaj nebytového priestoru so s.č. 249 na parc.č. 533/1 a pozemku parc.č. 533/1 o výmere 81 m2, zastavaná plocha, v celosti, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno a spoluvlastníckeho podielu pozemku parc.č. 533/6 o výmere 201 m2, zastavaná plocha v podiele 81/308 k celku, vedeného na LV 8431 v k.ú. Komárno pre O. Š. súkromného podnikateža za dvojnásobok ceny znaleckého posudku  L. F. č. 50/2005 zo dňa 12.05.2005 t.j. za 800 000,- Sk za nasledovných podmienok:

C) zrušuje

uznesenia č.:

529/B/2001 – pre nezáujem zo strany nadácie J. Selyeho v Komárne,

 

326/2003 – náhradné byty pre neplatičov sú zabezpečené v obytnom dome na ulici Rožníckej školy 49 a 51 v Komárne a ďalej podža § 5 ods. 4 VZN č. 21/2003 o riešení neplatičstva v znení neskorších predpisov predajom tretej osobe s tým, že kupujúci zabezpečí bytovú náhradu neplatičovi – nájomníkovi s trvalým pobytom,

 

946/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateža.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: