Číslo hlasovania: 1525
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Informatívnej správe o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo Komárno

A) berie na vedomie

Správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“,

B) schvaľuje

podpísanie dodatku č. 2 Zmluvy o financovaní s Implementačnou agentúrou environmentálnych investičných projektov MŽP SR o financovaní projektu „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ v rámci programu ISPA,

C) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísať dodatok č. 2 Zmluvy o financovaní v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,

D) konštatuje, že

výstavba Čistiarne odpadových vôd v Komárne bola ukončená a dňom 21. 11. 2005 bola odovzdaná do skúšobnej prevádzky.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: