Číslo hlasovania: 1526
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť garsonku na Klinčekovej ul. 4/27 v Komárne pre R. K. zamestnanca COM-MÉDIA, spol. s.r.o., podľa § 4 ods. 1 písm. j) VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, na dobu trvania pracovného pomeru so zamestnávateľom COM-MÉDIA, spol. s.r.o.,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: