Číslo hlasovania: 1528
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť garsonku na Zváračskej ul. 1/10 v Komárne pre Ľ. H., s tým, že sa s menovaným ukončí nájom 2-izbového bytu na Ul. priateľstva 1/20 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: