Číslo hlasovania: 1530
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 7 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

  1. J. G.
  1. A. F.
  1. Š. Sz.

ktorí v súlade s § 6 ods. 7 VZN podali žiadosť o zaplatenie nedoplatku na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu v splátkach po uplynutí výpovednej lehoty a žiadosť o odkúpenie nájomného bytu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zaslať žiadateľom oznámenie o prijatí uznesenia s výzvou na uzatvorenie Dohody o splnení dlhu v splátkach,
  2. Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zaslať žiadateľom návrh zmluvy o nájme bytu,

Termín: 30 dní od podpísania Dohody o splnení dlhu v splátkach
Zodpovedný: prednosta MsÚ

  1. následne pripraviť a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 7 VZN.

Termín: 30 dní po splnení splátkového kalendára a zaplatení celého nedoplatku
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: