Číslo hlasovania: 1531
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časťMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

 1. Základnú školu Komárno, Ul. Komenského č. 3, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 8.000,- Sk,
 2. Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 11.000,- Sk,
 3. Cvičnú základnú školu Univerzity J. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 15.400,- Sk,
 4. Základnú školu Komárno, Ul. rozmarínová č. 1, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 8.800,- Sk,
 5. Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná č. 9, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 800,- Sk,
 6. Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno, so sídlom Ul. mieru č. 2, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 25.600,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

 1. Základnú školu Komárno, Ul. Komenského č. 3, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 8.000,- Sk,
 2. Termín: 15.12.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 11.000,- Sk,
 4. Termín: 15.12.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. Cvičnú základnú školu Univerzity J. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polrok 2005 vo výške 15.400,- Sk,
 6. Termín: 15.12.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 7. Základnú školu Komárno, Ul. rozmarínová č. 1, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 8.800,- Sk,
 8. Termín: 15.12.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 9. Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná č. 9, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 800,- Sk,
 10. Termín: 15.12.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 11. Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno, so sídlom Ul. mieru 2, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v druhom polroku 2005 vo výške 25.600,- Sk.

Termín: 15.12.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) ukladá riaditeľom základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

premietnuť zmenu do rozpočtu základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2005.

Termín: 31. 12. 2005
Zodpovední: riaditelia jednotlivých ZŠ s PS v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: