Číslo hlasovania: 1532
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k návrhu na reprofilizáciu Domova-penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov Komárno na Domov dôchodcov KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

počet občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v Domove-penzióne pre dôchodcov Komárno sa znížil pod 25% celkového počtu občanov, ktorým sa poskytuje v tomto zariadení starostlivosť,

B) schvaľuje

  1. reprofilizáciu a zmenu druhu zariadenia z Domova - penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov Komárno na Domov dôchodcov Komárno s účinnosťou od 1. decembra 2005,
  1. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Domova - penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov Komárno v zmysle bodu B/1 uznesenia (tvorí prílohu uznesenia),
  2. Organizačnú štruktúru Domova dôchodcov Komárno (organizačná schéma tvorí prílohu uznesenia),

C) žiada riaditeľku Domova-penziónu pre dôchodcov - Domova dôchodcov Komárno

vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu B/4 tohto uznesenia a odovzdať riaditeľke Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Domova - penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov Komárno.

Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Termín: 10.12.2005
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: