Číslo hlasovania: 1533
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Žiadosti Materskej školy výchovným jazykom maďarským Komárno, Ul. K. Kacza č. 39, o prehodnotenie uznesenia MZ č. 1146/2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

žiadosť Materskej školy s výchovným jazykom maďarským Komárno, Ul. K. Kacza č. 39, o prehodnotenie rozhodnutia o zmene organizačnej štruktúry materskej školy,

B) konštatuje, že

je v platnosti uznesenie č. 1146/2005 zo 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 20. októbra 2005, ktorým bola schválená zmena organizačnej štruktúry Materskej školy s výchovným jazykom maďarským Komárno, Ul. K. Kacza č. 39 so zreteľom na počet detí v MŠ, nie je preto dôvod na prehodnotenie a zmenu uvedeného uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: