Číslo hlasovania: 1534
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č. 1, o schválenie finančnej spoluúčasti mesta na projekteMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú spoluúčasť Mesta Komárno na projekte Slovenského futbalového zväzu s názvom „Výstavba futbalových miniihrísk 2004-2010“ v Základnej škole Komárno, Ul. rozmarínová č. 1, vo výške 240 000,-Sk, t.j. 20% z celkových nákladov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia tohto uznesenia.

Termín: podľa realizácie projektu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: