Číslo hlasovania: 1535
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č. 1, o zaradenie školskej jedálne do siete škôl a školských zariadeníMestské zastupitežstvo v Komárne

súhlasí

so zaradením školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení:

Výdajnej školskej kuchyne pri Základnej škole Komárno, Ul. rozmarínová č. 1.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: