Číslo hlasovania: 1536
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Žiadosti o finančný príspevok Občianskeho združenia PalatinusMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

so zámerom dokončenia fontány na Nádvorí Európy a postavenia súsošia Ketela a Alaptolmu v strede fontány,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zapracovať do návrhu rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 vyčlenenie finančných prostriedkov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: