Číslo hlasovania: 1537
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Návrhu na schválenie poradnej komisie k rozdeleniu finančných príspevkov z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

poradnú komisiu k rozdeleniu finančných príspevkov z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia na rok 2006 v zložení z predstaviteľov športových klubov:

Komárňanský kajak-kanoe klub Športový klub boxu Spartak Mestský basketbalový klub Rieker Klub vodného póla Zápasnícky klub Spartacus Komárňanský futbalový club Majorka Volejbalový klub UJS

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pozvať predstaviteľov športových klubov na zasadnutie Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 16. január 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: