Číslo hlasovania: 1538
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Petícii rodičov za znovuzavedenie školského autobusuMestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

zavedenie školského autobusu pre žiakov zrušenej Základnej školy Komárno, Ul. slobody č. 1,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripravi v spolupráci so SAD Nové Zámky, a.s., posilnenie spojov mestskej autobusovej dopravy na území mesta Komárno v ranných hodinách na zabezpečenie prepravy žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno.

Termín: 1. január 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: