Číslo hlasovania: 1539
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku Mesta Komárno v školách a školských zariadeniach – prenesená kompetencia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyradenie majetku Mesta Komárno, prevzatého zo správy zrušenej Základnej školy Ul. slobody č. 1, 945 01 Komárno, z dôvodu neupotrebiteľnosti, zničenia, úplného opotrebenia resp. zastaranosti v súlade s ust. § 16 bodu 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003. Zoznam majetku podľa jednotlivých položiek tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. majetok vyradený podľa bodu A/ tohto uznesenia fyzicky zlikvidovať v súlade s ust. § 16 bodu 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003,
  2. zmeny premietnuť do inventáru Mesta Komárno.

Termín: 31. marca 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: