Číslo hlasovania: 1540
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na vyradenie neupotrebitežného majetku Mesta Komárno v školských zariadeniach – originálna kompetencia v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta KomárnoMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

vyradenie majetku Mesta Komárno z inventáru školských zariadení – originálna kompetencia v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno z dôvodu neupotrebitežnosti, zničenia, úplného opotrebenia resp. zastaranosti v súlade s ust. § 16 bodu 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003. Zoznam majetku podža jednotlivých účtov tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. majetok vyradený podža bodu A/ tohto uznesenia fyzicky zlikvidova v súlade s ust. § 16 bodu 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č 29/2003,
  2. zmeny premietnu do inventáru v časti školských zariadení – originálna kompetencia v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno.

Termín: 31. marca 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: