Číslo hlasovania: 1541
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Žiadosti Židovskej náboženskej obce, KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhotovenie dvoch kamenných pamätných tabúľ v štyroch jazykových mutáciách – slovenský, maďarský, hebrejský, anglický - na počesť komárňanských obetí Holokaustu, na stenu synagógy v Komárne s nápisom:

Na večnú pamiatku komárňanským Židom - obetiam Holokaustu

Mesto Komárno

Állítson e tábla örök emléket a Holokauszt komáromi zsidó áldozatainak

Komárom Város

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 11. júna 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: