Číslo hlasovania: 1543
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťažMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 15. 10. 2005,

B) schvaľuje

  1. odpredaj nebytového priestoru so s.č. 4201 na parc. č. 2117/3 a pozemku parc. č. 2117/3 o výmere 144 m2 , zastavaná plocha, v celosti, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre J. Sz. za kúpnu cenu 1.701.000,- Sk,
  2. odpredaj nebytového priestoru so s.č. 3538 na parc. č. 2372/2 a pozemku parc. č. 2372/2 o výmere 82 m2 , zastavaná plocha, v celosti, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre O. H. a manželku A. H. za kúpnu cenu 428.740,- Sk,

za nasledovných podmienok:

C) schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

L. Cs. - predseda komisie 2500,- Sk L. S. - licitátor 2500,- Sk L. M. H. 2500,- Sk K. P. 2500,- Sk B. S. 2500,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
  2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: