Číslo hlasovania: 1544
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťažMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 5. 11. 2005,

B) schvaľuje

 1. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/3 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre É. H. a manžela K. H., za kúpnu cenu 31.592,- Sk,
 2. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/6 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre P. Sz., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 3. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/7 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre K. L., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 4. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/8 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre L. K. a manželku K. K., za kúpnu cenu 30.592,- Sk,
 5. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/9 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre L. N., za kúpnu cenu 33.592,- Sk,
 6. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/10 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre K. M. a manžela T. M., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 7. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/11 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre P. S., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 8. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/12 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre K. T., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 9. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/13 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre G. Sz., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 10. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/17 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre A. H., za kúpnu cenu 31.592,- Sk
 11. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/18 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre V. T., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 12. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/19 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre J. Sz. a manželku A. Sz., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 13. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/20 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre Z. M., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 14. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/26 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre M. Cs., za kúpnu cenu 27.592,- Sk,

za nasledovných podmienok:

C) schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

L. Cs. - predseda komisie 1.455,- Sk

L. S. - licitátor 1.455,- Sk

L. M. H. 1.455,- Sk

K. P. 1.455,- Sk

B. S. 1.455,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 1. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: