Číslo hlasovania: 1545
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťažMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 19. 11. 2005,

B) schvaľuje

 1. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/18 o výmere 786 m2, ostatná plocha, pre Ľ. Cs. a manželku A. Cs., za kúpnu cenu 432.300,- Sk,
 2. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/22 o výmere 1132 m2, ostatná plocha, pre W. J. za kúpnu cenu 750.000,- Sk,
 3. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/28 o výmere 958 m2, ostatná plocha, pre M. P., za kúpnu cenu 526.900,- Sk,
 4. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/29 o výmere 931 m2 , ostatná plocha, pre K. M., za kúpnu cenu 513.050,- Sk,
 5. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/33 o výmere 847 m2, ostatná plocha, pre G. Sz. a manželku E. Sz., za kúpnu cenu 465.850,- Sk,
 6. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/34 o výmere 876 m2, ostatná plocha, pre Zs. Sz. a manželku A. Sz., za kúpnu cenu 482.800,- Sk,
 7. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/35 o výmere 903 m2, ostatná plocha, pre T. Sz. a manželku D. Sz., za kúpnu cenu 497.650,- Sk,
 8. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/36 o výmere 931 m2, ostatná plocha, pre L. Sz., za kúpnu cenu 513.050,- Sk,
 9. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/37 o výmere 958 m2, ostatná plocha, pre M. M. a manželku Z. M., za kúpnu cenu 526.900,- Sk,
 10. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/50 o výmere 873 m2, ostatná plocha, pre S. Z., za kúpnu cenu 480.150,- Sk,
 11. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/51 o výmere 927 m2, ostatná plocha, pre M. O., za kúpnu cenu 509.850,- Sk,
 12. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/54 o výmere 1105 m2, ostatná plocha, pre T. B., za kúpnu cenu 607.750,- Sk,
 13. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/55 o výmere 1053 m2, ostatná plocha, pre K. H., za kúpnu cenu 580.150,- Sk,
 14. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/59 o výmere 1169 m2, ostatná plocha, pre P. K., za kúpnu cenu 642.950,- Sk,
 15. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/60 o výmere 1140 m2, ostatná plocha, pre Z. M. a manželku N. M., za kúpnu cenu 630.000,- Sk,
 16. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/61 o výmere 1069 m2, ostatná plocha, pre P. F., za kúpnu cenu 590.000,- Sk,

za nasledovných podmienok :

 1. Osobitné podmienky zástavby:
  1. Na pozemkoch p. č. 1703/18 a 1703/22
  2. Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 m do max. 8,5 m od ±0,000 s vysunutím garáže na hranicu pozemku smerom ku komunikácii a umiestnením rodinných domov 3 m od hranice čelnej strany pozemku, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5 m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  3. Na pozemkoch p. č. 1703/28, 1703/29 a p. č. 1703/33 až 1703/37
  4. Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 do max. 8,5 m od ±0,000 s umiestnením garáže 6 m od hranice čelnej strany pozemku aj s rodinným domom, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  5. Na pozemkoch p. č. 1703/50, 1703/51 a 1703/54
  6. Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 m do max. 8,5 m od ±0,000 s vysunutím garáže na hranicu pozemku smerom ku komunikácii a umiestnením rodinných domov 6 m od hranice čelnej strany pozemku, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5 m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  7. Na pozemkoch p.č. 1703/55, 1703/59, 1703/60 a 1703/61

  Samostatne stojace dvojpodlažné rodinné domy s plochou strechou s vysunutím garáže po uličnú čiaru, ktorá je 6 m od hranice pozemku. Výšková úroveň plochej strechy je max. 8,5 m, výšková úroveň objektov rodinných domov ±0.000 musí byť min. 0,3 m max. 0,6 m nad terénom. Stavebná čiara medzi susediacimi objektmi 7 – 11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35%.

 2. Spoločné podmienky zástavby:
  1. Rešpektovať ochranné pásmo hrádze stanovené Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. – Odštepným závodom vnútorných vôd Komárno.
  2. Zabezpečiť výnimku z ochranného pásma lesného pôdneho fondu u Lesov Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica – Odštepný závod Palárikovo v prípade , že stavba rodinného domu bude realizovaná v ochrannom pásme tj. 50 m od okraja lesného pozemku.
 3. Podmienky realizácie technickej vybavenosti:
 4. Realizácia technickej vybavenosti k individuálnej bytovej výstavbe v roku 2006 je podmienená získaním dotácie od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

  K žiadosti o dotáciu, ktorú podá Mesto Komárno, je nutné priložiť právoplatné stavebné povolenia alebo podané žiadosti o vydanie stavebného povolenia na jednotlivé rodinné domy v počte viac ako 50% stavebníkov, najneskoršie do 17.02.2006.

 5. Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci

C) schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

L. Cs. - predseda komisie 2.500,- Sk

L. S. - licitátor 2.500,- Sk

K. P. 2.500,- Sk

B. S. 2.500,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: