Číslo hlasovania: 1546
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťažMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 26. 11. 2005,

B) schvaľuje

 1. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/19 o výmere 789 m2, ostatná plocha, pre E. Z., za kúpnu cenu 435.000,- Sk,
 2. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/20 o výmere 881 m2, ostatná plocha, pre E. Z., za kúpnu cenu 486.000,- Sk,
 3. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/21 o výmere 1048 m2, ostatná plocha, pre JOB Nábytok, s.r.o., IČO: 35940379, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, za kúpnu cenu 578.000,- Sk,
 4. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/30 o výmere 903 m2, ostatná plocha, pre INVESTCONSULT, s.r.o., IČO: 36544396, so sídlom Záhradnícka 16/III. posch., 945 01 Komárno, za kúpnu cenu 497.650,- Sk,
 5. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/31 o výmere 876 m2, ostatná plocha, pre JOB Nábytok, s.r.o., IČO: 35940379, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, za kúpnu cenu 483.000,- Sk,
 6. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/32 o výmere 846 m2, ostatná plocha, pre JOB Nábytok, s.r.o., IČO: 35940379, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, za kúpnu cenu 467.000,- Sk,
 7. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/52 o výmere 981 m2, ostatná plocha, pre M. Cs. a manželku Zs. Cs., za kúpnu cenu 540.550,- Sk,
 8. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/57 o výmere 1098 m2, ostatná plocha, pre B. M., za kúpnu cenu 604.900,- Sk,
 9. odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1703/58 o výmere 1099 m2, ostatná plocha, pre B. M., za kúpnu cenu 605.450,- Sk,
 10. za nasledovných podmienok:

 1. Osobitné podmienky zástavby:
  1. Na pozemkoch p. č. 1703/19, 1703/20 a 1703/21
  2. Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 m do max. 8,5 m od ±0,000 s vysunutím garáže na hranicu pozemku smerom ku komunikácii a umiestnením rodinných domov 3 m od hranice čelnej strany pozemku, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5 m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  3. Na pozemkoch p. č. 1703/30, 1703/31 a 1703/32
  4. Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 do max. 8,5 m od ±0,000 s umiestnením garáže 6 m od hranice čelnej strany pozemku aj s rodinným domom, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  5. Na pozemkoch p. č. 1703/52
  6. Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 m do max. 8,5 m od ±0,000 s vysunutím garáže na hranicu pozemku smerom ku komunikácii a umiestnením rodinných domov 6 m od hranice čelnej strany pozemku, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5 m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  7. Na pozemkoch p.č. 1703/57 a 1703/58,

  Samostatne stojace dvojpodlažné rodinné domy s plochou strechou s vysunutím garáže po uličnú čiaru, ktorá je 6 m od hranice pozemku. Výšková úroveň plochej strechy je max. 8,5 m, výšková úroveň objektov rodinných domov ±0.000 musí byť min. 0,3 m max. 0,6 m nad terénom. Stavebná čiara medzi susediacimi objektmi 7 – 11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %.

 2. Spoločné podmienky zástavby:
  1. Rešpektovať ochranné pásmo hrádze stanovené Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. – Odštepným závodom vnútorných vôd Komárno.
  2. Zabezpečiť výnimku z ochranného pásma lesného pôdneho fondu u Lesov Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica – Odštepný závod Palárikovo v prípade , že stavba rodinného domu bude realizovaná v ochrannom pásme tj. 50 m od okraja lesného pozemku.
 3. Podmienky realizácie technickej vybavenosti:
 4. Realizácia technickej vybavenosti k individuálnej bytovej výstavbe v roku 2006 je podmienená získaním dotácie od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

  K žiadosti o dotáciu, ktorú podá Mesto Komárno, je nutné priložiť právoplatné stavebné povolenia alebo podané žiadosti o vydanie stavebného povolenia na jednotlivé rodinné domy v počte viac ako 50% stavebníkov, najneskoršie do 17.02.2006.

 5. Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.

C) schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

L. Cs. - predseda komisie 1.605,- Sk

L. S. - licitátor 1.605,- Sk

L. M. H. 1.605,- Sk

K. P. 1.605,- Sk

B. S. 1.605,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: