Číslo hlasovania: 1547
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Informatívnej správa o stave riešenia odvodnenia kritických častí územia Alžbetinho ostrovaMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o stave riešenia odvodnenia kritických častí územia Alžbetinho ostrova,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

požiadať listom VODOHOSPODÁRSKU VÝSTAVBU, ŠTÁTNY PODNIK a Ministerstvo životného prostredia SR o dokončenie diela „Odvodnenie kritických častí územia Alžbetinho ostrova“ v roku 2006.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: