Číslo hlasovania: 1548
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k plneniu a čerpaniu rozpočtu Mesta Komárno k 30. 09. 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

plnenie a čerpanie rozpočtu Mesta Komárno k 30.9.2005 na strane príjmov vo výške 337.058 tis. Sk a na strane výdavkov vo výške 311.155 tis Sk.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: