Číslo hlasovania: 1549
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k plneniu a čerpaniu rozpočtu Strediska služieb škole v Komárne k 30. 09. 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

plnenie a čerpanie rozpočtu Strediska služieb škole v Komárne k 30.9.2005 na strane príjmov vo výške 4.030 tis. Sk a na strane výdavkov vo výške 4.386 tis Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: