Číslo hlasovania: 1551
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k plneniu a čerpaniu rozpočtu Domova penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov Komárno k 30. 09. 2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

plnenie a čerpanie rozpočtu Domova penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov Komárno k 30.9.2005 na strane príjmov vo výške 19.087 tis. Sk a na strane výdavkov vo výške 15.240 tis Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: