Číslo hlasovania: 1552
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k plneniu a čerpaniu rozpočtu Schola Comaromiensis Komárno k 30.09.2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

plnenie a čerpanie rozpočtu Schola Comaromiesis Komárno k 30.9.2005 na strane príjmov vo výške 1.453 tis. Sk a na strane výdavkov vo výške 1.118 tis Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: