Číslo hlasovania: 1553
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k plneniu a čerpaniu rozpočtu Média Comaromiensis, n.f. , k 30.09.2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

plnenie a čerpanie rozpočtu Média Comaromiensis, n.f., k 30.9.2005 na strane príjmov vo výške 2.593 tis. Sk a na strane výdavkov vo výške 2.328 tis Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: