Číslo hlasovania: 1554
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k hospodárskemu výsledku Mestského podniku cestovného ruchu Komárno k 30.09.2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

príjmy vo výške 18.695 tis. Sk a výdavky vo výške 15.340 tis. Sk Mestského podniku cestovného ruchu Komárno k 30.9.2005.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: