Číslo hlasovania: 1555
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1138/2005 zo dňa 8. septembra 2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia č.1138/2005 Mestského zastupitežstva v Komárne zo dňa 8. septembra 2005 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

poskytnutie dotácie pre Mestský podnik cestovného ruchu Komárno vo výške 4 mil. Sk z rezervného fondu Mesta Komárno na zabezpečenie prevádzkovania mestských športových zariadení.

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

  1. zmenu podža bodu A/ tohto uznesenia premietnu do rozpočtu mesta Komárno na rok 2005,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31.12.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) ukladá Ing. źubošovi Vežkému riaditežovi Mestského podniku cestovného ruchu Komárno

zmenu podža bodu A/ tohto uznesenia premietnu do rozpočtu Mestského podniku cestovného ruchu Komárno na rok 2005.

Termín: 31.12.2005
Zodpovedný: riaditež MPCR Komárno“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: