Číslo hlasovania: 1556
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1174/2005 zo dňa 20. októbra 2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č.1174/2005 zo dňa 20. októbra 2005 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

  1. zámer vydáva Komárňanské listy v ďalšom období,
  2. poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku vo výške 200.000,- Sk pre Media Comaromiensis, n.f. z rezervného fondu Mesta Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zmenu podža bodu A/2 tohto uznesenia premietnu do rozpočtu mesta Komárno na rok 2005,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30. novembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: