Číslo hlasovania: 1557
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti Jany Árkyovej o odpustení penáleMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

v roku 2003 tragicky zomreli rodičia vtedy ešte maloletej žiadateľky J. Á. a jej sestry M. Á., ktoré nemali žiadny príjem a boli umiestnené u opatrovateliek,

B) schvaľuje

odpustenie penále za nezaplatené nájomné a za úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu vo výške 18.669,92 Sk J. Á. na základe tragických udalostí v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: