Číslo hlasovania: 1558
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k zmene rozpočtu Domova penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov Komárno na rok 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie rozpočtu Domova penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov Komárno na rok 2005 o 235.635,- Sk na mzdové náklady z rezervného fondu mesta Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zmenu podľa bodu A/ tohto uznesenia premietnuť do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31. decembra 2005

C) ukladá Eve Ipóthovej riaditeľke Domova penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov Komárno

zmenu podľa bodu A/ tohto uznesenia premietnuť do rozpočtu Domova penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov Komárno na rok 2005.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedná: riaditeľka DPD–DD Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: