Číslo hlasovania: 1559
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k Média Comaromiensis, n.f.Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku vo výške 700 tis. Sk pre Média Comaromiensis, n.f., z rezervného fondu Mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

  1. zmenu podža bodu A/ tohto uznesenia premietnu do rozpočtu mesta Komárno na rok 2005,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: