Číslo hlasovania: 1560
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k rozpočtu Mestského podniku cestovného ruchu Komárno na rok 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

rozpočet Mestského podniku cestovného ruchu Komárno na rok 2005 v členení:

príjmy vo výške 24.604 tis. Sk – z toho príspevok mesta 13.200 tis. Sk,

výdavky vo výške 24.604 tis. Sk,

hospodársky výsledok na rok 2005 – vyrovnaný.

Rozpočet tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá Ing. Ľubošovi Veľkému riaditeľovi Mestského podniku cestovného ruchu Komárno

  1. vypracovať alternatívne riešenie na prevádzkovanie jednotlivých častí Mestského podniku cestovného ruchu Komárno zamerane na finančne najvýhodnejšie možnosti v súlade s platnými daňovými predpismi,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia,

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: riaditeľ MPCR Komárno

C) ukladá Mestskému úradu Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: