Číslo hlasovania: 1561
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

poskytnutie dotácie pre Mestský podnik cestovného ruchu Komárno vo výške 4.200 tis. Sk z rezervného fondu Mesta Komárno na zabezpečenie prevádzkovania mestských športových zariadení,

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

  1. zmenu podľa bodu A/ uznesenia premietnuť do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: