Číslo hlasovania: 1562
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k ponuke firiem AQUA venture a Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. k prenájmu vodárenského majetku mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

záujem o prenájom vodárenského majetku mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť právne posúdenie predložených ponúk na prenájom vodárenského majetku mesta Komárno.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: