Číslo hlasovania: 1563
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k výberovému konaniu na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského podniku cestovného ruchu KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského podniku cestovného ruchu Komárno dňom 2. 12. 2005. Podmienky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MPCR tvoria prílohu uznesenia.

B) poveruje  Ľ. V.

vykonávaním funkcie riaditeľa Mestského podniku cestovného ruchu Komárno od 1. 1. 2006 do vymenovania nového riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona.

C) menuje

komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok výberového konania nasledovne:

I. A. - predseda

L. Sz. – člen

L. Gy. – člen

T. P. – člen

zástupca odborovej organizácie

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa mestského podniku cestovného ruchu.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: