Číslo hlasovania: 1564
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenomMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 3597 o výmere 27 853 m2, lesná pôda, v k.ú. Komárno, s vecným bremenom práva vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí, pre účely výstavby výrobného komplexu spojeného s vytvorením nových pracovných miest, za cenu 150,- Sk/m2, spolu 4.177.950,- Sk, pre SLK „ELEKTRO“ s.r.o., IČO: 31 420 150, so sídlom Elektrárenská 10, 945 01 Komárno, za nasledovných podmienok:

  1. zmenu druhu pozemku z lesnej pôdy zabezpečí kupujúci,
  2. kupujúci dokončí výstavbu a začne prevádzku do 31.12.2006 a prevádzku bude realizovať do konca roka 2008 s minimálnym počtom 300 pracovných miest,
  3. v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu A/1 a A/2 uznesenia predávajúcemu vznikne právo:
    1. od zmluvy odstúpiť alebo
    2. požadovať doplatok kúpnej ceny vo výške 650,-Sk/m2, t.j. spolu 18 104 450,- Sk,
  4. kupujúci môže previesť kupovanú nehnuteľnosť na SLK – I, s.r.o., IČO 35903627, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, s tým, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene podpísanej medzi Mestom Komárno a SLK „ELEKTRO“ s.r.o. prechádzajú na SLK – I, s.r.o.
  5. viazanosť následne vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
  6. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: