Číslo hlasovania: 1566
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 934 ako p.č. 153/2 o výmere 595 m2, záhrada, a p.č. 147/15 o výmere 74 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Nová Stráž, pre T. B. v podiele 1/6 k celku, a pre Sz. H., v podiele 5/6 k celku, za cenu 112,- Sk/m2, t.j. 74 928,- Sk, zaplatenie kúpnej ceny v troch splátkach za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o záložnom práve podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: