Číslo hlasovania: 1567
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 934 ako p.č. 147/7 o výmere 74 m2, zastavaná plocha, p.č. 160/9 o výmere 524 m2, záhrada, v k.ú. Nová Stráž, pre G. Gy., za cenu 112,- Sk/m2, t.j. 66 976,- Sk, zaplatenie kúpnej ceny v troch splátkach za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o záložnom práve podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: