Číslo hlasovania: 1568
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 934 ako p.č. 147/16 o výmere 73 m2, zastavaná plocha, p.č. 152/2 o výmere 534 m2, záhrada v k.ú. Nová Stráž, pre M. L., za cenu 112,- Sk/m2 t.j. 67 984,- Sk, zaplatenie kúpnej ceny v troch splátkach za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o záložnom práve podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: