Číslo hlasovania: 1569
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme na pozemok, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3212 o výmere 454 m2, záhrada, pre T. H. a manželku M. H., na dobu 3 roky, za 10,- Sk/m2/rok, za účelom zriadenia záhrady, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: