Číslo hlasovania: 1570
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 410 o výmere 8741 m2, zastavaná plocha, a časti pozemku o výmere 110 m2 z p.č. 411/1, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Združenie TRHOVNÍK, IČO: 34009710, so sídlom Námestie Kossútha, pre účely vytvorenia parkoviska.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: