Číslo hlasovania: 1571
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zníženie kúpnej ceny pozemkovMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

zníženie kúpnej ceny pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11139/1 o výmere 16 m2 , zastavaná plocha, a p.č. 11139/2 o výmere 317 m2, záhrada, schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 876/A/2005 zo dňa 10.03.2005 pre Š. L. a manželku I. L..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: