Číslo hlasovania: 1572
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zníženie kúpnej ceny pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

zníženie kúpnej ceny pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10858 o výmere 146 m2, záhrada, schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 934/A/1/2005 zo dňa 21.04.2005 pre Z. K..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: