Číslo hlasovania: 1573
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva č. 252/A/2003 zo dňa 16. októbra 2003Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu podmienok predaja pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 4510/3 o výmere 368 m2, zastavaná plocha, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 252/A/2003 zo dňa 16. októbra 2003 pre E. R., za kúpnu cenu 153 272,- Sk, a zaplatenie kúpnej ceny v splátkach za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a zmluvy o záložnom práve v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: