Číslo hlasovania: 1574
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 855/A/1/2/2005 zo dňa 10. marca 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 855/A/1/2/2005 zo dňa 10. marca 2005 nasledovne :

„A) schvaľuje

  1. odpredaj časti pozemkov z pred ZMVM parc. č. 2234 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. A-71-22/92 zo dňa 14.04.1992 označené ako:
  2. odpredaj časti pozemku z pred ZMVM parc. č. 2234 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. A - 71-22/92 zo dňa 14. 04. 1992 označenej ako:
  3. za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: