Číslo hlasovania: 1576
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1081/2005 zo dňa 14. júla 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1081/2005 zo dňa 14. júla 2005 v bode A/ uznesenia nasledovne:

„A) schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 ako parc.č. 7197/2 o výmere 255 m2, ostatná plocha, a parc. č. 7198/3 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 33938458-4/2005 zo dňa 27.01.2005 s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete (kanalizácia), pre P & A, s.r.o., IČO : 31 105 408, so sídlom Malá jarková ulica 4, 945 01 Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1 214,- Sk/m2 navýšenou cenou za nájom pozemku od doby ukončenia nájomnej zmluvy č.j. 606/1998-MPO, t.j. od 01.01.1999 vo výške 83.490,- Sk, t.j. za celkovú cenu 414.912,- Sk, a zaplatenie kúpnej ceny vo dvoch splátkach za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a zmluvy o záložnom práve v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: