Číslo hlasovania: 1577
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov pod obytnými domami v k.ú. Komárno pre vlastníkov bytov za cenu 3,- Sk/m2, určenú v súlade § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 15 a 17 ods. 1 písm. d) vyhlášky číslo 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o odpredaj nasledovných pozemkov :

 1. pozemok p.č. 81/1 o výmere 619 m2, zastavaná plocha pod obytným domom so súpisným číslom 902 na adrese Komárno, Námestie M. R. Štefánika 3, 4 a priľahlého pozemku p.č. 82 o výmere 905 m2, zastavaná plocha vedených na LV 10162 v k.ú. Komárno pre vlastníkov nasledovných bytov:
  1. byt č. 11, vchod č. 3 v podiele 4898/202268 k celku,
  2. byt č. 22, vchod 4 v podiele 4963/202268 k celku.
 2. pozemok p.č. 5188 o výmere 651 m2, zastavaná plocha pod obytným domom so súpisným číslom 2646 na adrese Komárno, Hviezdoslavova ulica 1, 3, 5, vedených na LV 8569 v k.ú. Komárno pre vlastníkov nasledovných bytov:
  1. byt č. 5, vchod č. 1 v podiele 2794/438480 k celku,
  2. byt č. 9, vchod č. 1 v podiele 6723/438480 k celku,
  3. byt č. 20, vchod č. 1 v podiele 2794/438480 k celku,
  4. byt č. 21, vchod 1 v podiele 6723/438480 k celku,
  5. byt č. 23, vchod 1 každý po 1/2 v podiele 2794/438480 k celku,
  6. byt č. 1, vchod 3 v podiele 6723/438480 k celku,
  7. byt č. 8, vchod 3 v podiele 2794/438480 k celku,
  8. byt č. 20, vchod 3 v podiele 2794/438480 k celku,
  9. byt č. 25, vchod 3 v podiele 6723/438480 k celku,
  10. byt č. 27, vchod 3 v podiele 6723/438480 k celku,
  11. byt č. 3, vchod 5 v podiele 6723/438480 k celku,
  12. byt č. 16, vchod 5 v podiele 6723/438480 k celku.
 3. pozemok p.č. 7051/117 o výmere 622 m2, zastavaná plocha pod obytným domom so súpisným číslom 2962 na adrese Komárno, Ulica generála Klapku 32, 34, 36 pre vlastníkov nasledovných bytov :
  1. byt č. 1, vchod č. 32 v podiele 7647/321870 k celku,
  2. byt č. 4, vchod č. 32 v podiele 5927/321870 k celku,
  3. byt č. 6, vchod č. 32 v podiele 5927/321870 k celku,
  4. byt č. 7, vchod č. 32 v podiele 7647/321870 k celku,
  5. byt č. 9, vchod č. 32 v podiele 7647/321870 k celku,
  6. byt č. 11, vchod č. 32 v podiele 7647/321870 k celku,
  7. byt č. 1, vchod č. 34 v podiele 7647/321870 k celku,
  8. byt č. 3, vchod č. 34 v podiele 7647/321870 k celku,
  9. byt č. 4, vchod č. 34 v podiele 5927/321870 k celku,
  10. byt č. 5, vchod č. 34 v podiele 7647/321870 k celku,
  11. byt č. 6, vchod č. 34 v podiele 5927/321870 k celku,
  12. byt č. 7, vchod č. 34 v podiele 7647/321870 k celku,
  13. byt č. 12, vchod č. 34 v podiele 5927/321870 k celku,
  14. byt č. 14, vchod č. 34 v podiele 5927/321870 k celku,
  15. byt č. 16, vchod č. 34 v podiele 5927/321870 k celku,
  16. byt č.3, vchod č. 36 v podiele 5927/321870 k celku,
  17. byt č. 4, vchod č. 36 v podiele 7647/321870 k celku,
  18. byt č. 5, vchod č. 36 v podiele 5927/321870 k celku,
  19. byt č. 6, vchod č. 36 v podiele 7647/321870 k celku,
  20. byt č. 7, vchod č. 36 v podiele 5927/321870 k celku,
  21. byt č. 9, vchod č. 36 v podiele 5927/321870 k celku,
  22. byt č. 12, vchod č. 36 v podiele 7647/321870 k celku,
  23. byt č. 14, vchod 36 v podiele 7647/321870 k celku,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: