Číslo hlasovania: 1578
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 723/A/3/2004 zo dňa 25. novembra 2004Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 723/A/3/2004 zo dňa 25. novembra 2004 v bode 3 uznesenia nasledovne:

„A) schvaľuje

odpredaj pozemkov pod obytnými domami v k.ú. Komárno pre vlastníkov bytov za cenu 3,- Sk/m2, určenú v súlade § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 15 a 17 ods. 1 pís. d) vyhlášky číslo 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o pozemky pod obytnými domami nasledovne:

bod 3 znie:

odpredaj pozemkov, vedených na LV č.6434 v k.ú Komárno:

za nasledovných podmienok:

viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy“

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: